Kodi Documentation 22.0
Kodi is an open source media player and entertainment hub.
Loading...
Searching...
No Matches
AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress Struct Reference

#include <progress.h>

Public Attributes

KODI_GUI_HANDLE(* new_dialog )(KODI_HANDLE kodiBase)
 
void(* delete_dialog )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle)
 
void(* open )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle)
 
void(* set_heading )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, const char *heading)
 
void(* set_line )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, unsigned int lineNo, const char *line)
 
void(* set_can_cancel )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, bool canCancel)
 
bool(* is_canceled )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle)
 
void(* set_percentage )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, int percentage)
 
int(* get_percentage )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle)
 
void(* show_progress_bar )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, bool pnOff)
 
void(* set_progress_max )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, int max)
 
void(* set_progress_advance )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, int nSteps)
 
bool(* abort )(KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle)
 

Member Data Documentation

◆ abort

bool(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::abort) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle)

◆ delete_dialog

void(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::delete_dialog) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle)

◆ get_percentage

int(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::get_percentage) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle)

◆ is_canceled

bool(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::is_canceled) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle)

◆ new_dialog

KODI_GUI_HANDLE(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::new_dialog) (KODI_HANDLE kodiBase)

◆ open

void(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::open) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle)

◆ set_can_cancel

void(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::set_can_cancel) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, bool canCancel)

◆ set_heading

void(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::set_heading) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, const char *heading)

◆ set_line

void(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::set_line) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, unsigned int lineNo, const char *line)

◆ set_percentage

void(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::set_percentage) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, int percentage)

◆ set_progress_advance

void(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::set_progress_advance) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, int nSteps)

◆ set_progress_max

void(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::set_progress_max) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, int max)

◆ show_progress_bar

void(* AddonToKodiFuncTable_kodi_gui_dialogProgress::show_progress_bar) (KODI_HANDLE kodiBase, KODI_GUI_HANDLE handle, bool pnOff)

The documentation for this struct was generated from the following file: